DỊCH VỤ TÀI CHÍNH LÀ GÌ? CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH?

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH LÀ GÌ? CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH?

   

   

   

  Dịch vụ tài chính là gì?

  Dịch vụ tài chính (tiếng Anh: Financial Services) là những dịch vụ có liên quan chặt chẽ đến quá trình lưu chuyển và sử dụng vốn, tiền tệ trong nền kinh tế. Có hai hệ thống thường được sử dụng để phân loại loại hình dịch vụ tài chính trên thế giới.

  Phân loại dịch vụ tài chính

  Có 2 nhóm dịch vụ tài chính là:

  - Dịch vụ bảo hiểm và những dịch vụ liên quan tới bảo hiểm

  - Dịch vụ ngân hàng và những dịch vụ tài chính khác

  Dịch vụ bảo hiểm và những dịch vụ liên quan tới bảo hiểm:

   

   

  - Bảo hiểm trực tiếp (bao gồm cả đồng bảo hiểm)

  - Tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm

  - Trung gian bảo hiểm như môi giới, đại lý

  - Các dịch vụ bổ trợ bảo hiểm như tư vấn thống kê bảo hiểm.

   

  Dịch vụ ngân hàng và những dịch vụ tài chính khác:

   

   

  Những dịch vụ ngân hàng thông thường:

  - Dịch vụ tiền gửi và các nguồn tài chính phải hoàn trả khác từ nhân dân

  - Dịch vụ cho vay dưới các hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng thế chấp, mua nợ và tài trợ các dịch vụ cho hoạt động giao dịch thương mại

  - Dịch vụ bảo lãnh và thế chấp

  - Dịch vụ cho thuê tài chính

  Những dịch vụ tài chính khác:

  - Dịch vụ kinh doanh chứng khoán và các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn…

  - Dịch vụ ngoại hối

  - Dịch vụ thanh toán và thanh toán bù trừ cho các tài sản tài chính, bao gồm chứng khoán, các công cụ phái sinh và các công cụ tài chính được thỏa thuận khác;

  - Dịch vụ quản lý tài sản như quản lý tiền mặt hoặc đầu tư gián tiếp, tất cả các hình thức đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, các dịch vụ tín thác, gửi tiền và lưu kho tiền tệ;

  - Dịch vụ cung cấp và chuyển giao thông tin tài chính và xử lý dữ liệu tài chính và các phần mềm có liên quan do nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác cung cấp.